VP Công ty TAMATA

Thời gian hoàn thành: 06/2018 – 07/2018
Diện tích: 580 m²
Phạm vi công việc: Sản xuất và lắp đặt đồ nội thất

Share: